19 oktober 2023

Persbericht: Momentum Capital zal gedragingen AFM-accountants ter toetsing voorleggen aan de Accountantskamer

Sinds 2019 verweert Momentum Capital zich in een procedure van de AFM inzake de belangen van Momentum Capital in Braziliaanse vastgoedondernemingen. Volgens Momentum Capital hebben onjuiste en misleidende stellingen van de AFM en bij haar werkzame accountants de basis gevormd voor de Whc-procedure en geleid tot schadelijke publicaties over Momentum Capital. In haar overtuiging dat deze stellingen onjuist zijn, voelt Momentum Capital zich gesteund door diverse gerechtelijke uitspraken in deze zaak. Ook uit de overige stukken die Momentum Capital tot haar beschikking heeft, blijkt dat de AFM en de bij haar werkzame accountants op essentiële punten onjuiste en misleidende stellingen hebben betrokken.

Herzieningsprocedure na uitspraak Ondernemingskamer
Op 10 augustus 2023 heeft de Ondernemingskamer, als exclusief door de wetgever aangewezen instantie om te oordelen over de uitleg van verslaggevingsvoorschriften, geoordeeld dat de door Momentum Capital in de jaarrekeningen gekozen rubricering en waardering van belangen in Braziliaanse Vastgoedondernemingen juist waren. Daarmee kwam de onjuistheid vast te staan van de stelling van de AFM dat deze belangen verkeerd zouden zijn gerubriceerd en gewaardeerd.

Naar aanleiding van de beschikking van de Ondernemingskamer heeft de AFM in de Whc-procedure zelf een herzieningsprocedure geïnitieerd en tijdens een hoorzitting op 13 september toegezegd het lastbesluit integraal te zullen heroverwegen. De AFM heeft op 17 oktober 2023 echter toch besloten zich niets aan te trekken van de uitspraak van de Ondernemingskamer. De herzieningsprocedure bij de AFM is overigens nog niet afgerond. Momentum Capital heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de AFM om de uitspraak van de Ondernemingskamer te negeren.

Tuchtklachten tegen AFM accountants
Daarnaast zijn op 27 september 2023 twee bij de AFM werkzame accountants door Momentum Capital gewezen op hun handelswijze in de Whc-procedure. Deze accountants hebben zich in en buiten die procedure op onjuiste en zelfs misleidende wijze uitgelaten over onderwerpen zoals de eigendommen, de kasstromen en de op basis daarvan bepaalde actuele waarde van de belangen in de vastgoedondernemingen. Volgens Momentum Capital hebben zij aldus welbewust het risico bevorderd dat rechtscolleges en het maatschappelijk verkeer onjuist worden geïnformeerd. Dat is in strijd met de fundamentele beginselen voor accountants zoals neergelegd in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Met de genoemde beschikking van de Ondernemingskamer, maar ook al de eerdere uitspraak van het College van Beroep van het bedrijfsleven, is vast komen te staan dat verschillende stellingen van deze accountants onjuist zijn. Deze accountants zijn verzocht om binnen 2 weken passende maatregelen te nemen om deze omissies te herstellen, net als dat de AFM is verzocht om met Momentum Capital in overleg te treden om tot een constructieve oplossing van het geschil te komen. Nu de accountants noch de AFM gehoor hebben gegeven aan de verzoeken van Momentum Capital, ziet Momentum Capital zich genoodzaakt de gedragingen van deze accountants in de Whc-procedure voor te leggen aan de Accountantskamer, het college dat is belast met het tuchtrecht voor accountants.

Bescherming investeerders Momentum Capital
De gang naar de Accountantskamer volgt op een door Momentum Capital georganiseerde bijeenkomst met financiële stakeholders in september 2023, waarin door 180 aanwezigen digitaal een opinie werd gegeven over de vervolgstappen bij het eventueel uitblijven van een herstel van de fouten door de AFM en haar accountants. 79% stemde toen voor het indienen van een klacht, 17% stemde voor een waarschuwing en slechts 4% gaf aan geen actie te wensen. Het indienen van de tuchtklachten doet Momentum Capital mede ter bescherming van de investeerders.  
 
Martijn van Rheenen: “Voor zover wij weten, zijn tuchtklachten tegen AFM accountants niet eerder voorgekomen. Dit betekent echter niet dat de beroepsregels niet gelden voor AFM accountants. Integendeel, als toezichthouder op accountantsorganisaties dienen AFM accountants zich meer dan welke accountant dan ook te houden aan deze gedragsregels. Dat is in deze Whc-zaak duidelijk niet gebeurd. Het besluit om tuchtklachten in te dienen hebben we niet lichtvaardig genomen. We voelen ons gesteund door het bewijsmateriaal, de diverse gerechtelijke uitspraken in deze zaak tegen de AFM en door onze investeerders. Voor mij is het niet zozeer de vraag of er door de AFM accountants gedragsregels werden geschonden, maar of er überhaupt één niet door hen is geschonden. Maar die toets is niet aan mij, dat is aan de Accountantskamer.”