Privacy Statement

Introductie

Dit is het Privacy Statement van United Momentum Holding B.V. en de partijen waarover zij actief het beheer of het gehele management voert en die gevestigd zijn op de locatie aan de Cruquiusweg 111R te Amsterdam (hierna: “Momentum Capital” of “wij”).

Wij zijn een Nederlandse organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerken wordt ook het gebruik van persoonsgegevens verstaan. Wij verwerken persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking.

Voor Momentum Capital is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang, wat maakt dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Wij respecteren de privacy van alle betrokkenen die op enige wijze zijn verbonden aan onze organisatie of gebruik maken van onze diensten.

Momentum Capital verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de actuele privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacy statement. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken indien u hier toestemming voor heeft gegeven.

In dit privacy statement wordt nader uitgelegd welke gegevens Momentum Capital voor welke doeleinden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Mocht u vragen hebben over uw privacy, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@momentumcapital.nl.

Grondslagen voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel indien daar een rechtmatige grondslag voor aanwezig is. Wanneer er geen sprake is van een rechtmatige grondslag, dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 1. Met uw uitdrukkelijke toestemming. Indien wij uw toestemming nodig hebben, zullen wij u daarom vragen, bijvoorbeeld door middel van het invullen van een toestemmingsformulier.
 2. Voor de uitvoering van een of meerdere overeenkomsten. Wij moeten weten met wie wij contracteren. Daarnaast is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van verschijnende overeenkomsten.
 3. Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) bijvoorbeeld op ons van toepassing is, moeten wij een cliëntonderzoek doen en in sommige gevallen zelfs een verscherpt cliëntenonderzoek.
 4. Omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking ervan. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien wij een cliëntenonderzoek (laten) doen in het kader van fraudepreventie, een zorgvuldige bedrijfsvoering, om interne processen te stroomlijnen (het beoordelen en accepteren van klanten) en ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, ook als de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) niet van toepassing is. Andere voorbeelden van een gerechtvaardigd belang zijn het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van commerciële doelstellingen zoals direct marketing aan bestaande klanten (enkel voor soortgelijke diensten), het doorsturen van personeelsgegevens binnen/tussen onderdelen van dezelfde organisatie en het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van netwerkbeveiliging.

Doeleinden voor de verwerking

Naast de eerder omschreven grondslagen verzamelen wij alleen persoonsgegevens indien wij daarvoor een gerechtvaardigd doel hebben. Deze doeleinden bepalen wij voorafgaand aan een verwerking en leggen wij per verwerking vast in ons verwerkingsregister. Momentum Capital verzamelt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om onze commerciële activiteiten te kunnen ontplooien.
 2. Voor het (elektronisch) kunnen toesturen van relevante en/of commerciële informatie over de actualiteiten en ontwikkelingen binnen Momentum Capital.
 3. Om u gericht te benaderen voor deelname aan onze bijeenkomsten en activiteiten.

Wij verwerken hierbij enkel gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitoefening van onze zakelijke en commerciële activiteiten. Dit houdt in dat wij in ieder geval nooit gegevens omtrent geloof, ras of politieke voorkeur verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Indien wij een cliëntenonderzoek verrichten, zullen wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerken. Het maakt daarbij uit of u een natuurlijk persoon of eenmanszaak bent of een juridische entiteit (zoals een B.V. of N.V.).

In onderstaand overzicht vindt u welke categorieën persoonsgegevens wij per categorie betrokkenen in ieder geval zullen verwerken.

Privépersoon of eenmanszaak
 • Volledige voorna(a)m(en)
 • Achternaam
 • Adresgegevens (waaronder land)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats en geboorteland
 • Identiteitsbewijs
 • Type identiteitsbewijs
 • Nummer identiteitsbewijs
 • Datum van uitgifte identiteitsbewijs
 • Plaats en land van uitgifte identiteitsbewijs
 • Transactiedata, waaronder IBAN-gegevens, bedrag(en), tenaamstelling van bankrekening(en), aantal en type instrument(en)
 • Het register en registratienummer indien het een eenmanszaak betreft
Rechtspersoon, personenvennootschap, bedrijf of andere onderneming dan een eenmanszaak
 • Volledige voorna(a)m(en) leidinggevende(n)
 • Achternaam leidinggevende(n)
 • Geboortedatum leidinggevende(n)
 • Volledige voorna(a)m(en) uiteindelijk belanghebbende(n)
 • Achternaam uiteindelijk belanghebbende(n)
 • Identiteitsbewijs uiteindelijk belanghebbende(n)Type identiteitsbewijs uiteindelijk belanghebbende(n)
 • Aard en omvang van het belang gehouden door iedere uiteindelijk belanghebbende(n)
 • Eigendoms- en zeggenschapsstructuur

Ook stellen wij het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast en verwerken wij informatie omtrent de bron van de middelen.

Identiteitsbewijs

Indien een identiteitsbewijs is verlopen, kunnen wij u vragen om een nieuwe kopie van een geldig identiteitsbewijs naar ons toe te sturen. Wij zullen u dan eventueel vragen uw BSN-nummer en pasfoto af te schermen.

Verscherpt cliëntenonderzoek

Indien een identiteitsbewijs is verlopen, kunnen wij u vragen om een nieuwe kopie van een geldig identiteitsbewijs naar ons toe te sturen. Wij zullen u dan eventueel vragen uw BSN-nummer en pasfoto af te schermen.

Overige persoonsgegevens

Verder kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens, zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht, burgerlijke staat en gezinssamenstelling
 • Nationaliteit
 • Betalingsgegevens, zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens
 • Werk gerelateerde gegevens, zoals de naam van uw onderneming, werkgever, functie en inkomensgegevens
 • Herkomst van het vermogen
 • (technische) Gegevens over het gebruik van onze website
 • Gegevens om te kunnen voldoen aan onze (wettelijke) werkgeversverplichtingen

Momentum Capital verwerkt in bepaalde gevallen ook bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Deze worden enkel opgevraagd indien hier een rechtvaardiging aan ten grondslag ligt of wanneer wij uw toestemming hebben verkregen.

Bovenstaande persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd, zodat gerichte content en gepersonaliseerde informatie toegestuurd kan worden.

Bronnen

Persoonsgegevens verkrijgen wij van onze betrokkenen door hier om te vragen. Daarbij hebben onze betrokkenen altijd zelf de keuze of zij deze gegevens aan ons willen verstrekken, met de mogelijkheid om contact op te nemen wanneer zij niet langer willen dat hun persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Bepaalde diensten kunnen wij mogelijk niet of niet volledig aanbieden, verlenen of beschikbaar stellen indien wij niet over uw persoonsgegevens beschikken.

Voorts zijn er ook persoonsgegevens die wij via openbare bronnen verkrijgen. Zoals informatie over ondernemingen die geregistreerd staan in de Kamer van Koophandel, waarbij persoonsgegevens van contactpersonen van de desbetreffende ondernemingen openbaar beschikbaar zijn gesteld. Deze (rechts)personen benaderen wij voor het ontplooien van onze zakelijke en commerciële activiteiten. Bij het eerste contact dat met dergelijke personen wordt gelegd, wordt gevraagd om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Momentum Capital communiceert altijd transparant over de wijze waarop persoonsgegevens zijn verkregen.

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van onze organisatiedoelen, het behartigen van onze bedrijfsbelangen met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand (commerciële activiteiten), het beoordelen en accepteren van de klantrelatie in het kader van fraudepreventie en het voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze gegevens zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering die niet in lijn is met de door u aangegeven interesse, vraag of verzoek.

Wij gebruiken de vrijwillig door u verstrekte persoonsgegevens om met u te communiceren en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor onze dienstverlening.

Bewaartermijn

Er geldt geen vaste bewaartermijn, of vast criterium, die/dat we kunnen meegeven aan de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt door Momentum Capital. Deze gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor het initiële verzameldoel.

De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang betrokkenen gebruik maken van onze diensten, maar ook in de periode daarna. Dit wordt gedaan omdat wij nauw klantcontact onderhouden en onze betrokkenen in de meeste gevallen voor een langere periode als investeerder zijn aangesloten bij onze organisatie.

Als uitzondering op het voorgaande geldt dat wij bepaalde gegevens langer moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Rechten van betrokkenen

U kunt op elk moment om inzage vragen in de door Momentum Capital verzamelde persoonsgegevens over u. U heeft het recht op:

 1. algemene inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn;
 2. informatie over de verwerkingen die worden gedaan met uw persoonsgegevens;
 3. correctie/aanpassingen van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn;
 4. het verwijderen van de persoonsgegevens (recht op vergetelheid);
 5. het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens; en
 6. indien mogelijk, het overdragen van uw gegevens aan andere partijen (dataportabiliteit).

Voorts willen wij u wijzen op het feit dat u recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard kijken wij graag eerst met u naar een passende oplossing aangezien wij ons uiterste best doen te voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening en de omgang met uw persoonsgegevens.

Voor uitzonderingen en toelichting op bovenstaande rechten verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u het recht op vergetelheid wilt uitoefenen, dan kan dit in strijd zijn met onze dienstverlening en andere regelgeving (denk hierbij aan onze wettelijke verplichtingen). Wij zullen desondanks samen met u zorgen voor een passende oplossing om u uw recht zo goed mogelijk uit te laten voeren.

Wanneer u eerder toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, maar u deze toestemming wilt intrekken dan is dit eveneens mogelijk.

U kunt een aanvraag als hierboven genoemd indienen indien Momentum Capital uw persoonsgegevens verwerkt. De aanvraag dient schriftelijk via post of via e-mail te geschieden. Indien u zich wenst te beroepen op een van uw rechten kunt u uw verzoek richten aan: privacy@momentumcapital.nl.  

Gegevensuitwisseling met derden

Uw gegevens kunnen binnen Momentum Capital uitgewisseld en gecombineerd worden.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij in bepaalde gevallen gebruik van derde partijen die de beschikking krijgen over uw gegevens, zoals banken en administratiekantoren die relevant zijn voor onze dienstverlening, externe dienstverleners in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals ICT dienstverleners, de accountant, of andere partijen aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. Waar mogelijk verplichten wij deze partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Voorgaand houdt in dat wij het doel en de middelen bepalen en dat de verwerker volgens onze instructies en onze beveiligingseisen uw gegevens verwerkt. Deze afspraken worden vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Het is mogelijk dat sommige verwerkers zich buiten de Europese Unie bevinden, waar andere wetten en regels gelden. In zulke gevallen worden aanvullende afspraken gemaakt en maatregelen genomen waarbij Momentum Capital ervoor zorgt dat zij te allen tijde eenzelfde niveau van privacybescherming kan garanderen richting haar betrokkenen.

Beveiliging

Wij spannen ons maximaal in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Momentum Capital werkt op het gebied van IT Security en software met leveranciers die beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik te garanderen.

Cookies

De website van Momentum Capital kan cookies gebruiken voor functionele doeleinden, zodat de website goed blijft werken. Het is belangrijk dat de website juist blijft functioneren zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn. Op dit moment gebruiken wij een Tracking cookie voor Google Analytics. Dit doen we om de ervaring op onze website te verbeteren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Leadfeeder, waarbij gegevens getoond worden van bedrijven die onze website hebben bezocht. Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht om u te informeren en vooraf toestemming te vragen of Momentum Capital bepaalde cookies mag plaatsen. Technisch noodzakelijke cookies (functionele cookies), die nodig zijn voor de werking van de website, mag Momentum Capital zonder toestemming plaatsen.

Wijzigingen

Momentum Capital behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. De herzieningsdatum wordt in dat geval bijgewerkt. Via de homepage van Momentum Capital vindt u de meest recente versie.

Gepubliceerd: maart 2022

Contactgegevens

Momentum Capital hecht veel waarde aan uw privacy. Om ervoor te kunnen zorgen dat uw belangen worden behartigd is er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. In geval van vragen kunt u contact opnemen met:

Functionaris Gegevensbescherming
Telefoon: 020 – 5600 800
Cruquiusweg 111 R
1019 AG Amsterdam
privacy@momentumcapital.nl